• +420 777 132 431
 • info@ragam.eu

Ekonomické poradenství

Firemní strategie

„Umožní Vám vidět budoucnost“

 • Vize
 • Mise/Poslání
 • Strategie
 • Plánování (krátkodobé a dlouhodobé)
 • Hodnoty společnosti
 • Cíle
 • Úkoly
 • Obchodní modely
 • Balanced Scorecard
 • Prestiž a Image společnosti
 • SWOT analýza

Firemní strategie je podstatná věc pro správné nasměrování společnosti k budoucnosti. Tu je možné vytvořit na základě vize, i když nemusí být zcela konkrétní a následně vytvořením mise(í). Je dobré zákazníkům i klientům nastínit směr, kterým se společnost chce do budoucnosti vyvíjet a rozvíjet. Neméně důležitou součástí firemní strategie je vytýčení hodnot společnosti. Tyto hodnoty vytvářejí pocit hlavně u zaměstnanců, že jejich práce má smysl a pokud budou naplňovat základní hodnoty pomáhají tím nejenom sobě, ale i zákazníkům a společnosti jako takové. Plánovaní Vám umožní reálně se podívat jak naplňujete nebo nenaplňujete to, co jste si předsevzali a navíc víte, co je pro Vás s hlediska reportingu důležité a nemusíte reportovat nic navíc, co Vám nepřináší z hlediska informací žádnou hodnotu. Na základě vyhodnocení víte, v čem se nachází podstata problému a jste schopni přistoupit k opatřením jak plánu novou nebo přepracovanou strategií dosáhnout.

Přínosy

 • Ztotožnění se zaměstnanců s cíli společnosti
 • Plánování
 • Management i zaměstnanci vědí, kam směřují
 • Management přijímá správná rozhodnutí na základě strategie a plánování
 • Při nerovnováze naplňování cílů je známa oblast, na kterou je potřeba se zaměřit

Procesní řízení

„Procesy jsou základním stavebním prvkem pro další rozvoj společnosti“

 • Mapování procesů
 • Časování procesů
 • Reengineering
 • Optimalizace procesů
 • Simulace procesů
 • Work Flow
 • Systémová integrace
 • Odstraňování úzkých hrdel
 • Business Continuity Plan

Většina společností vzniká s cílem uchytit se na trhu a postupně se rozvíjet. Není výjimkou, že zaměstnanec má na starost několik procesů a to od začátku až do konce. S rozvojem společnosti dochází k tomu, že procesy, za které byl dříve zodpovědný jeden člověk, jsou rozděleny mezi více zaměstnanců a ještě k tomu z různých týmů. Tímto způsobem se začínají procesy deformovat a prodlužovat, vytrácí se odpovědnost zaměstnanců za jejich část procesu a vytváří se úzká hrdla. Manažer místo řešení strategických otázek musí řešit operativní problémy s rychlostí a kvalitou procesů, rostoucími náklady na počet zaměstnanců (protože „nestíhají“), rolemi a kompetencemi zaměstnanců a jednotlivých oddělení. Pokud se situaci nepodaří zvládnout, dochází většinou k reengineeringu, tedy postavení nových procesů na zelené louce.

Přínosy

 

 • Základ pro veškerý reporting
 • Určení vlastníka = větší zodpovědnost za průběh procesu
 • Zlepšování procesů v rámci QW již při popisu a očasování procesů
 • Znalost operačního rizika a možnosti, jak mu čelit
 • Základ pro spravedlivý a transparentní systém hodnocení a odměňování

 

Reporting a Controlling

Reporting a controlling je součástí každé společnosti. Úkolem manažerů je data sbírat a analyzovat a převést hodnoty na informace. Často se ale stává, že dat se sbírá spousta bez ohledu na jejich potřebu a nikdo s nimi dále nepracuje.

Proto podstatou reportingu je definování klíčových parametrů výkonnosti (KPi´s) pro každého zaměstnance nebo oddělení. Mezi klíčové parametry patří např. výkonnost, kvalita a rychlost. Jedná se o nejdůležitější hodnoty, které se přitom dají poměrně snadno převést na informace. Každý parametr má také nastavenu svoji váhu, na jejímž základě se následně dá spočítat hodnocení zaměstnance a jeho výše odměny. Z tohoto důvodu je nutné mít vytvořený reporting, který všechna tato data obsahuje a je díky nim možné zpracovávat i další analýzy a modely. Reporting se zpracovává na určité časové bázi (měsíc, čtvrtrok, půl rok, rok).

Řízení lidských zdrojů

Lidé jsou stále to největší know how u většiny společností. Je důležité, aby organizační struktura byla postavena na základě procesů a jejich vazeb. Umožňujete lepší řízení společnosti a z toho se již dají lehce odvodit jasné role (pracovní náplně) a kompetence jednotlivých pracovníků. Výhodou je, že každý má jasně definované své pole působnosti a zná svůj protějšek. Zodpovědnost je tudíž v rukou jednoho konkrétního pracovníka, který následně ručí za rychlost a kvalitu své práce. Lze proto lépe cílovat konkrétní úkoly pro jednotlivce tak, aby naplňovali cíle a strategii společnosti.

Řízení financí

Finanční prostředky, které jsou v majetku společností, mnohdy významně zahálejí a negenerují žádný zisk, ba naopak díky inflaci ztrácejí na své původní hodnotě. Ale i peníze mohou vydělávat. Pokud dobře řídíte dodavatelsko odběratelské vztahy, umíte používat minimum peněz pro financování svých potřeb, nemusíte jich mít tolik stále u sebe (kdyby náhodou) nebo si jich nemusíte tolik půjčovat.

Řízení inovací

 

 • „Nezaspěte dobu, vše se mění a je potřeba se měnit s tím“
 • Zavádění metod Lean, Kaizen, Six Sigma apod.
 • Změnové řízení
 • Brainstorming
 • Brown Paper

 

Každá společnost musí brát na zřetel měnící se vnější prostředí. Řízením inovací můžete dosáhnout dvojího účinku. Prvním z nich je udržování konkurenceschopnosti výrobků či služeb a na druhé straně motivovaní zaměstnanci s pocitem seberealizace z vykonané práce. Významně tím lze zvýšit schopnosti a kvalifikaci zaměstnanců. Existuje mnoho způsobů, jak zapojit lidi do procesu či projektu,

Audit

„Důvěřuj, ale prověřuj …“

 

 • Audit lidských zdrojů
 • Audit finančních zdrojů
 • Audit procesů
 • Audit je součástí prvotní analýzy zpracovávaný v každé společnosti. Auditem zaměřeným na lidské zdroje, finanční zdroje a procesy lze zjistit stav společnosti a na jaké oblasti je potřeba se v rámci projektu zaměřit.

 

Krizové řízení

 

 • „Krize nemusí znamenat pohromu“
 • Analýza dopadů krize
 • Analýza rizik
 • Řízení krizové situace
 • Stanovení akčního plánu
 • Prevence před krizí
 • Systém předcházení krizím
 • Revitalizace, transformace, restrukturalizace
 • Odhalení rezerv

 

Turbulence na světovch trzích mohou postihnout více či méně kteroukoliv společnost. Našim cílem je analyzovat stav a dopad krize na společnost ještě před tím než naplno Vaši společnost zasáhne. Pokud je již situace tak daleko, že je krize ve Vaši společnosti skutečností, stále ještě nemusí být důvod k obavám o budoucnost.