Novela zákona o obchodních korporacích

Dne 1. 7. 2023 vstoupí v účinnost dílčí novela zákona o obchodních korporacích, která upravuje problematiku bezúhonnosti členů volených orgánů obchodních společností a jejich zápis do obchodního rejstříku.

Novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), konkrétně:

  • vyjasňuje požadavek na bezúhonnost, který musí být v případě členů volených orgánů splněn,
  • zavádí evidence vyloučených osob.

 

Bezúhonnost členů volených orgánů

Zákonná úprava doposud bezúhonnost upravovala v § 46 ZOK, kde bylo stanoveno, že osoba, která se má stát členem voleného orgánu, musí být bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a nesmí u ní existovat překážka provozování živnosti.

Zákonná úprava po novele již nebude odkazovat na živnostenský zákon, ale zavádí nové podmínky bezúhonnosti. Konkrétně bude § 46 odst. 1 ZOK novelizován tak, že u osoby, která má být zvolena do funkce člena voleného orgánu, nesmí existovat ani jedna z následujících překážek:

a) Existence rozhodnutí orgánu veřejné moci, které zakazuje osobě vykonávat funkci řídícího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby, který byl uložen orgánem veřejné moci České republiky či jiným členským státem Evropské unie nebo státem Evropského hospodářského společenství.

b) Existence rozhodnutí orgánu veřejné moci obdobně jako v případě uvedeným pod písm. a), přičemž toto rozhodnutí bylo vydáno orgánem veřejné moci třetí země (tedy jiným státem než Českou republikou a zeměmi Evropské unie nebo Evropského hospodářského společenství). V takovém případě však tento zákaz musí být uložen z důvodů obdobných důvodům pro jeho uložení v České republice.

c) Pravomocné odsouzení za následující trestné činy:

1. zpronevěra, podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,

2. trestný čin související s problematikou daní, poplatků nebo devizového trhu,

3. trestný čin proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, nebo

4. trestný čin obdobný trestným činům podle bodů 1 až 3 v zahraničí.

d) Rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek osoby vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to do okamžiku zrušení konkursu.

 

Evidence vyloučených osob

V návaznosti na novou úpravu překážek pro výkon funkce člena voleného orgánu dojde k vzniku evidence vyloučených osob, do níž se budou zapisovat osoby, u nichž existuje některá z výše uvedených překážek výkonu funkce člena voleného orgánu. Do evidence budou zapsány údaje o osobě, charakter překážky a její případné časové omezení.

Nově tak nebude nutné při zápisu člena voleného orgánu do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře dokládat výpis z rejstříku trestů, ale postačí nahlédnutí do evidence vyloučených osob, což notář zajistí ze své úřední povinnosti.

Velký přínos evidence bude v tom, že bude propojena na ostatní evidence vyloučených osob (či obdobné evidence) v rámci států Evropské unie a Evropského hospodářského společenství. U osob z těchto států rovněž nebude třeba dokládat výpis z rejstříku trestů, ale postačí nahlédnutí do evidence jako v případě tuzemských osob.

Novela přináší detailní a nové vymezení pojmu bezúhonnost a zjednodušuje proces volby a následného zápisu členů volených orgánů do obchodního rejstříku.

Doporučujeme v této souvislosti provést interní audit toho, zda již zvolený člen voleného orgánu splňuje aktuální podmínky bezúhonnosti. Pokud by tomu tak nebylo, je nutné, aby tento člen voleného orgánu obchodní společnost o tomto informoval. V opačném případě se vystavuje negativním následkům v podobě možného zániku jeho funkce.